Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Levering

Serv-IT fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra leverandører er forsinkede. Vores leveringstid er derfor altid en ”cirka leveringstid”.

Priser

De anførte priser er, medmindre andet skriftligt er aftalt, ab sælgers lager og eksklusiv moms og forsendelses-omkostninger.

Tilbud

Skriftlige tilbud er, såfremt andet ikke er anført i tilbuddet, gældende 8 dage fra tilbudsdatoen.
Hvis leveringer bliver foretaget i form af delleverancer eller i faser, kan det være nødvendigt at justere priserne for produkter, software eller serviceydelser på grund af udsving i valutakurser, skatter og afgifter, fragt- og købsomkostninger. Tilbud er eksklusive moms og anden skat, afgifter, og forsendelsesomkostninger, medmindre andet er udtrykkeligt anført i tilbuddet. Disse omkostninger betales af kunden i tillæg til tilbudsprisen og kan fremstå som separate poster på fakturaerne.

Betalingsbetingelser

Alle leverancer sker mod kontant betaling, pr. efterkrav, medmindre kreditaftale er indgået. For leverancer, hvor kredittid er indgået, gives den aftalte kredittid fra fakturadato. Ved forsinket betaling er Serv-IT berettiget til at debitere rente 2,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.

Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver Serv-IT’s ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, har denne, på sælgers vegne, omsorgspligt for det leverede og pligt til at sørge for, at dette er behørigt forsikret.

Reklamationer

Reklamationer angående mangler skal meddeles Serv-IT snarest muligt efter varens modtagelse og senest 5 dage efter det tidspunkt, hvor køber har opdaget den pågældende fejl eller mangel. Reklamation over fejl eller mangler som køber
burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal altid afgives inden 5 dage efter modtagelsen, dog inden varen tages i anvendelse. Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med Serv-IT og kun i original, uskadt emballage.

Garanti

Serv-IT yder 1 års garanti fra fakturadato. Ved eventuel leverandørgaranti udover 1 år, ydes garantireparationen hos leverandøren og der må på en del produkter påregnes en længere reparationstid. Det vil fremgå af faktura på købstidspunktet om der ydes speciel leverandørgaranti. Garantien omfatter fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter garantiens udløb kan

Serv-IT ikke gøres ansvarlig for dette. Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Garantien bortfalder endvidere hvis serienummer er fjernet eller ødelagt samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller ukorrekt spænding, strømart. Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld og Serv-IT kan lastes herfor, er Serv-IT forpligtet til, indenfor rimelig tid, at afhjælpe manglen eller erstatte den leverede vare med et identisk eller tilsvarende produkt. Såfremt Serv-IT tilbyder en sådan afhjælpning er køber ikke berettiget til at hæve eller kræve erstatning som følge heraf.

Garantireparationer

Der er mulighed for indlevering af varer til reparation på Serv-IT’s adresse ved forudgående aftale. Ved fremsendelse af varer til reparation skal der altid forudgående være rekvireret et returnummer. Varens skal sendes franko til Serv-IT. Der skal være kopi af faktura vedlagt samt en nøjagtig fejl-beskrivelse. I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, returnerer Serv-IT varen uden forsendelses-omkostninger for køber. Hvis varen sendes retur skal varen være indleveret / sendt i egnet emballage. Vare der returneres i uforsvarlig eller uoriginal emballage vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet kr. 100,- i gebyr for emballage. Tilhørende manualer og software skal altid følge produktet.

Serv-IT forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet Serv-IT ikke er herre over returneringstiden fra fabrikanten. Garantien er at regne fra den oprindelige fakturadato, selvom en vare er blevet repareret. Såfremt en vare, der er returneret som garanti-reparartion, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 200,- eksklusiv moms med tillæg af forsendelses / transport omkostninger.

Tab af data

Serv-IT friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af kundens data. Serv-IT opfordrer derfor altid køberen / kunden til at tage kopi / backup af samtlige data.

Ansvarsbegrænsning og forbehold

I det omfang Serv-IT er ansvarlig over for køberen er Serv-IT’s ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v. Serv-IT påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. I forbindelse med en ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet. Medfølgende manualer til Serv-IT’s produkter fremkommer hyppigt på engelsk eller tysk og køber kan ikke gøre krav mod Serv-IT om at disse skal være på dansk. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.

Force Majeure

Enhver ordre eller ydelser modtages / ydes under forbehold af force majeure. Herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Serv-IT eller Serv-IT’s leverandørs produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import / eksport forbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Serv-IT eller Serv-IT’s leverandørs mulighed for at levere. Serv-IT har i tilfælde af force majeure valget imellem at ophæve aftalen eller dele af den, eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Serv-IT er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen, som følge af manglende levering.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.